บทที่ 5 สรุปผล

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ผู้พัฒนาและผู้ชม มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการทำอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำพิซซ่า
  2. ผู้ชมและผู้ที่สนใจ สามารถนำความรู้การทำพิซซ่า ไปทำพิซซ่าที่ตนชื่นชอบเองได้
  3. ช่วยแก้ปัญหาการใช้พลังงานสิ้นเปลืองได้ ช่วยลดภาวะโลกร้อน
  4. ผู้พัฒนามีทักษะความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำวีดิโอ การตัดต่อวีดิโอ และการทำเว็บไซต์เผยแพร่

 

ข้อเสนอแนะ

            การจัดทำใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน และเวลาในการเผยแพร่ รวมถึงโอกาสในการเผยแพร่ค่อนข้างน้อย หากสามารถนำไปเผยแพร่ได้มากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

กิตติกรรมประกาศ

             ขอขอบพระคุณ…

1. คุณครูอริสรา  สะสม ที่กรุณาให้คำปรึกษาและแนะนำมาโดยตลอดระยะเวลาการทำโครงงาน จนทำให้โครงงานเรื่องนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

2. โรงเรียนอยู่วิทยา เลขที่ ๑๕๔/๖  ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง  

     จังหวัดน่าน ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอุปกรณ์การทำพิซซ่า

3. นายกฤตนัย  อารินทร์ ที่ให้คำปรึกษา และแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำวีดิโอ

ใส่ความเห็น

ยังไม่มีความเห็น

Comments RSS TrackBack Identifier URI

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s